Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy w celach informacyjnych zasady przetwarzania danych osobowych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.


  Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania

Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe KONSENS Krystyna Sikora (dalej KONSENS) NIP: 8331069745. Adres do korespondencji: 95-060 Brzeziny, ul. Tadeusza Kościuszki 30.

Dane osobowe są przetwarzane w szczególności:

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KONSENS w celu:

zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Biuro na Pani/ Pana rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

wypełnienia przez administratora danych obowiązków prawnych ciążących na Biurze w związku z prowadzeniem działalności księgowej, w tym wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/ CRS, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług, marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona  przez Panią/ Pana, realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta,

b) przekazywania klientowi informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, obsługi klienta.


  Kategorie danych

W celu zawarcia umowy  (realizacji umowy o świadczenie usług księgowych) wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych .

W celu dostarczania informacji o bieżących zobowiązaniach wobec US i ZUS: telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji w przypadku gdy różni się on od adresu do wystawienia faktury, adresu e-mail. Jeżeli z jakiegoś powodu dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli zrealizować umowy.


  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez KONSENS będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po ich upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi klientów po okresie rozwiązania umowy

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana z Biurem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnychroszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji umowy o świadczenie usług księgowych lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, dane osobowe w celu skorzystania jednorazowo z usług księgowych przechowywane będą minimum przez dwa lata a po ich upływie do czasu odwołania zgody.


  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

– dostęp do treści swoich danych,

– sprostowanie danych,

– usunięcie danych,

– ograniczenie przetwarzania,

– przenoszenie danych,

– wniesienie sprzeciwu,

– cofnięcie zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.


  Kto może mieć dostęp do podanych nam danych

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych i adresowych osobom ani podmiotom trzecim bez zgody klienta. Musisz jednak pamiętać, że w celu realizacji umowy o świadczenie usług księgowych niektóre dane znajdują się na przesyłkach oraz aby dopełnić obowiązki podatkowe – dane kontrahentów znajdują się również w systemie do rozliczeń podatkowych. Przepisy umożliwiają nam przetwarzanie danych nawet pomimo sprzeciwu osoby, której dotyczą, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku dochodzenia należności, mamy prawo przekazać dane do firmy windykacyjnej.

Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


  Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (Informacja o celu i podstawie prawnej przetwarzania). Podanie danych osobowych jest również konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Biurem – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.


  Kontakt w sprawie danych osobowych

Aby uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych napisz do nas konsens@vp.pl lub zadzwoń 505239408. Zmian w danych osobowych można dokonać poprzez zgłoszenie na adres e-mail: konsens@vp.pl, osobiście oraz korespondencyjnie na adres: KONSENS Biuro Rachunkowe Krystyna Sikora, ul. Tadeusza Kościuszki 30, 95-060 Brzeziny

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).